Oferta

Zakres oferowanych usług

Usługi podatkowo – księgowe, obejmujące w szczególności:

 • prowadzenie księgi rachunkowej,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie innych ewidencji podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji CIT,
 • sporządzanie deklaracji PIT,
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie zestawień o uzgodnionym zakresie za uzgodnione okresy (od dekadowych po roczne),
 • sporządzanie sprawozdań GUS.

Usługi obsługi kadrowej i ubezpieczenia społecznego:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywanie Świadectw Pracy,
 • sporządzanie zaświadczeń dla zatrudnionych,
 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • prowadzenie kart ewidencji czasu pracy,
 • przygotowywanie umów o dzieło i umów zleceń,
 • przygotowywanie przelewów do Urzędów Skarbowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • przygotowywanie przelewów składek ZUS,
 • pomoc w sporządzeniu obowiązujących Regulaminów,
 • sporządzanie druków PIT-11,
 • sporządzanie druków PIT-8B,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich.

Oferujemy ponadto nieodpłatną pomoc w reorganizacji prac związanych z obiegiem dokumentów księgowych i kadrowych.

W ramach w/w usług przeszkolimy pracowników w zakresie niezbędnym dla prawidłowego sporządzania dokumentów księgowych i kadrowych.

Ze strony naszego klienta oczekujemy wytypowania pracownika, który obok wykonywania bieżących obowiązków, będzie współpracował z nami np. sporządzał faktury, monitorował bieżące rozrachunki, dostarczał dokumenty księgowe, prowadził kasę, ew. magazyn.